زخم می زنی اما از جذام بیزاری...

چرا اینقدر بهم شک داری؟

چرا فکر نمی کنی که همون چند تا کلمه حرفم با این مثلا برادر آرومم می کنه...

تو مردی و می ریزی تو خودت...می تونی...اما من یه زنم که وقتی بهم فشار بیاد باید با یکی حرف بزنم تا آروم بشم...نمی تونم بریزم تو خودم...تو که نیستی آرومم کنی...پس من چطور آروم شم؟

 


منبع: http://malja-mk.blogfa.com

کلمات کلیدی: